ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΕΣ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ

Με κάθε τρόπο διασφαλίζουμε τα υψηλότερα οφέλη και αποδόσεις ακόμα και σε ειδικά περιβάλλοντα όπως: χημικές, πετροχημικές και αερίου μονάδες, διυλιστήρια, μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,  επεξεργασίας λυμάτων, βαφεία και άλλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις με υψηλές απαιτήσεις ενώ παρέχουμε άμεση διαθεσιμότητα και ασφάλεια σε οποιεσδήποτε συνθήκες και εγκαταστάσεις.

Κάθε τμήμα προσαρμόζεται κατάλληλα ώστε να είναι πλήρως συμβατό, ιδανικό για την εκάστοτε εργασία και πάντα αξιόπιστο ενώ πριν από την παράδοση πραγματοποιούνται διαδικασίες εξονυχιστικών δοκιμών.

Σε κάθε ολοκληρωμένη γερανογέφυρα παραδίδεται φάκελος τεχνικής τεκμηρίωσης περιλαμβάνοντας: Πιστοποιητικά Κατασκευής CE, Εξοπλισμού & Μεταλλικής Κατασκευής, Ενδεικτικό σχέδιο – Διαστασιολόγιο Γερανογέφυρας, Ηλεκτρολογικά διαγράμματα, Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας στα Αγγλικά και στα Ελληνικά με Πλήρη Κατάλογο Ανταλλακτικών.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ VERLINDE

Έργα