ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

poiotita.

Πρωταρχικό στόχο της εταιρείας αποτελεί η κατασκευή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τα Εθνικά – Διεθνή πρότυπα ή προδιαγραφές και κανονιστικές απαιτήσεις. Δέσμευση της εταιρείας αποτελεί η απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας του απασχολούμενου προσωπικού της και η προστασία του περιβάλλοντος. Για την επίτευξη των πιο πάνω η εταιρεία εφαρμόζει τα πιο κάτω συστήματα:

EN ISO 9001 GR

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Κ. ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ Α.Ε. εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9001:2015. To πεδίο εφαρμογής του συστήματος αφορά τον σχεδιασμό, παραγωγή και Εγκατάσταση Βιομηχανικών Μεταλλικών Κατασκευών, βιομηχανικών Κτηρίων και Γερανογεφυρών. Το σύστημα είναι πιστοποιημένο από την TÜV HELLAS (TÜV ΝΟRD).

production control GR face

ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όλα τα προϊόντα που παράγονται από την Κ. ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ Α.Ε. και εμπίπτουν στον Κανονισμό Δομικών Προϊόντων (305/2011/EC) φέρουν την σήμανση CE. Η σήμανση CE επιτρέπει στο προϊόν να διατεθεί νόμιμα στην αγορά των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκειμένου τα προϊόντα αυτά να φέρουν την σήμανση CE έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος της παραγωγής από τον κοινοποιημένο φορέα TÜV HELLAS (TÜV ΝΟRD) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 1090-1:2009+A1:2011. Η πιστοποίηση αφορά τον σχεδιασμό, παραγωγή και αντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινων στοιχείων έως και την κλάση EXC4 σύμφωνα με το πρότυπο EN 1090-2:2008+A1:2011. Η κλάση EXC4 είναι η ανώτερη και η πιο απαιτητική.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (ISO 3834)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

Οι Συγκολλήσεις θεωρούνται μια ειδική διεργασία όπου η ποιότητα τους δεν μπορεί να ελεγχθεί εύκολα και η εφαρμογή τους απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό, διαδικασίες & διαχείριση. Οι απαιτήσεις αυτές δεν μπορούν καλυφθούν από γενικά πρότυπα ποιότητας όπως το ΕΝ ISO 9001. Για την κάλυψη των απαιτήσεων αυτών υπάρχει η εξειδικευμένη σειρά προτύπων ΕΝ ISO 3834. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένος παραγωγός συγκολλητών κατασκευών με πεδίο εφαρμογής τα Μεταλλικά Κτήρια, Μεταλλικές Κατασκευές για σταθμούς παραγωγής ενέργειας, Σωληνοδρόμους, Πολυώροφα Κτήρια, Βιομηχανικά Κτήρια και Γερανογέφυρες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 3834-2:2005. Η πιστοποίηση προέρχεται από τον φορέα TÜV HELLAS (TÜV ΝΟRD).

BS OHSAS 18001 EN

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Για την τήρηση των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας του προσωπικού της η Κ. ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ Α.Ε. ανέπτυξε και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου OHSAS 18001:2007. Το πεδίο εφαρμογής αφορά την παραγωγή και εγκατάσταση Βιομηχανικών Μεταλλικών Κατασκευών, Βιομηχανικών Κτηρίων και Γερανογεφυρών. Η πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε από τον φορέα DQS GmbH.

ISO_14001 - Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Για την προστασία του περιβάλλοντος η Κ. ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ Α.Ε. ανέπτυξε και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001: 2015. Το πεδίο εφαρμογής αφορά την παραγωγή και εγκατάσταση Βιομηχανικών Μεταλλικών Κατασκευών, Βιομηχανικών Κτηρίων και Γερανογεφυρών. Η πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε από τον φορέα DQS GmbH.

Η Κ. ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ Α.Ε. προκειμένου να έχει πρόσβαση σε διεθνών αναγνωρισμένες εξειδικευμένες και αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης αποτελεί και ενεργό μέλος των πιο κάτω διεθνών Ινστιτούτων / Φορέων

  • American Institute of Steel Construction (AISC) – Αμερικάνικο Ινστιτούτο μεταλλικών κατασκευών. Το ινστιτούτο ιδρύθηκε το 1921, εδρεύει στον Σικάγο των Η.Π.Α. και είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Το AISC έχει μακρά παράδοση στις μεταλλικές κατασκευές παρέχοντας έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση.
  • Steel Construction Institute (SCI) – Ινστιτούτο Μεταλλικών κατασκευών. Το ινστιτούτο ιδρύθηκε πριν από 30 χρόνια και εδρεύει στο Ascot του Η.Β.. Θεωρείται ως μια άκρως αξιόπιστη , ανεξάρτητη πηγή πληροφοριών, και διάδοσης των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών σε παγκόσμιο επίπεδο.
  • American Welding Society (AWS) – Αμερικάνικο Ινστιτούτο Συγκολλήσεων. Το Ινστιτούτο ιδρύθηκε το 1919 , είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και εδρεύει στο Μαϊάμι των Η.Π.Α. Αποστολή του αποτελεί η προώθηση της επιστήμης, της τεχνολογίας και της πρακτικής εφαρμογής των συγκολλήσεων