Πρόσκληση μετόχων για να συμμετάσχουν στην γενική συνέλευση

Περί πρόσκλησης των Μετόχων της εταιρίας “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – Κ. ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ Α.Ε.” σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2013, ημέρα της εβδομάδος Σάββατο και ώρα 19:00μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στη ΒΙ.ΠΕ Πατρών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Ανάγνωση των εκθέσεων πεπραγµένων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας για τον κλεισθέντα Ισολογισµό.
  2. Έγκριση του Ισολογισµού των Αποτελεσµάτων Χρήσης και Πίνακα ∆ιάθεσης Κερδών.
  3. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση.

Leave Comment