ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

careers2

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Η εταιρία υιοθετεί την αρχή της μη διάκρισης και της αναγνώρισης του δικαιώματος πρόσβασης κάθε ανθρώπου στην εργασία προσδοκώντας ότι θα αναδείξουν το ταλέντο τους και θα έχουν προοπτικές βελτίωσης.

Ζητάμε εργαζόμενους, οι οποίοι:

 • Είναι ικανοί να προσαρμόζονται σε ένα εναλλασσόμενο και δυναμικό περιβάλλον,
 • Υποκινούν τον εαυτό τους και τους άλλους,
 • Έχουν ενθουσιασμό για την εργασία τους,
 • Είναι δημιουργικοί και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες,
 • Δείχνουν σεβασμό και επικεντρώνονται στις ανάγκες των πελατών μας,
 • Είναι ικανοί να ενισχύουν το ομαδικό κλίμα,
 • Έχουν διαχειριστικές ικανότητες έργων, χρόνου κτλ.

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

Για τους μεν άνδρες εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία,

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχα καθήκοντα οργανωμένης βιομηχανικής παραγωγής.

Στόχο της εταιρείας αποτελεί η προσέλκυση ικανών ατόμων που αποδέχονται το όραμα, την κουλτούρα, τους στόχους και τις αξίες της εταιρείας.

Παρακάτω θα δείτε τις ανοιχτές θέσεις εργασίας της εταιρίας. Αναζητούμε εργαζόμενους για πλήρη απασχόληση αλλά και φοιτητές ΑΕΙ / ΑΤΕΙ για πρακτική εξάσκηση.

Παρέχουμε ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και εργασία σε ένα δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης.

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ / JUNIOR PROJECT MANAGER

REF: SPM 0421

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διεκπεραιώσεις για τον συντονισμό και διαχείριση των έργων.
 • Παρακολουθεί τις απαιτήσεις των έργων μέχρι την παράδοσή τους.
 • Συνεργάζεται με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας σχεδιασμού των έργων και με τους Υπεύθυνους των Προμηθειών, Ποιοτικού Ελέγχου και Λογιστηρίου.
 • Αναφέρεται απ’ ευθείας στον Διευθυντή Έργων.
 • Διαμορφώνει και τηρεί αρχεία.

Τυπικά Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ σχολών Μηχανικών.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών & Η/Υ.
 • Ευχέρεια ανάγνωσης και σύνταξης κειμένων στα αγγλικά.
 • Κατανόηση σχεδίων.
 • Θα εκτιμηθεί επίσης η εξοικείωση με διεθνείς κανονισμούς.
 • Επιθυμητή τυχόν προϋπηρεσία.
 • Διαχειριστικές ικανότητες έργων και χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενες παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, το αργότερο μέχρι 31/05/2021.

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ - ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΥ & ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

REF: PRO 0421

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Αναλαμβάνει τον χειρισμό φορτηγού Ε κατηγορίας, εξοπλισμού ανύψωσης και μηχανημάτων μεταφοράς,
 • Συνεργάζεται με την παραγωγή παραλαμβάνοντας υλικά και τοποθετώντας στις κατάλληλες θέσεις προς επεξεργασία,
 • Προσδιορίζει και προγραμματίζει την συντήρηση των χειριζόμενων μηχανημάτων,
 • Συνεργάζεται με τα αρμόδια Τμήματα της Παραγωγής και Αποθήκης,
 • Διαμορφώνει, τηρεί αρχεία εργασιών και ενημερώνει το φασεολόγιο,
 • Συμμετέχει στον προσδιορισμό των ημερομηνιών παράδοσης βάσει χρονοδιαγράμματος,
 • Συνεργάζεται με εσωτερικά τμήματα για την ολοκλήρωση, εφαρμογή και λειτουργία των έργων.

Τυπικά Προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου.
 • Υποχρεωτικά εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία,
 • Άδεια οδήγησης Ε κατηγορίας / Χειριστής Μηχανημάτων Ομάδας Α’ 2ης ειδικότητας / Χειριστής Κλαρκ Δ Τάξης,
 • Γνώσεις χειρισμού σε Φόρτωση και εκφόρτωση φορτηγών αυτοκίνητων.
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση,
 • Σωστή χρήση των χώρων εργασίας και καθαριότητα αυτών.
 • Διαχειριστικές ικανότητες κλιμάκων οικονομίας και χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, το αργότερο μέχρι 31/5/2021.

ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΙ – ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ & ΒΟΗΘΟΙ ΑΥΤΩΝ

REF: PRO 0421

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Αναλαμβάνει τον χειρισμό συμβατικών εργαλειομηχανών,
 • Συνεργάζεται με τους Μηχανικούς Παραγωγής παραλαμβάνοντας σχέδια κοπής, διαμόρφωσης και επεξεργασίας,
 • Προσδιορίζει και προγραμματίζει την συντήρηση των χειριζόμενων μηχανημάτων,
 • Συνεργάζεται με τον Ποιοτικό έλεγχο,
 • Διαμορφώνει, τηρεί αρχεία εργασιών και ενημερώνει το φασεολόγιο,
 • Συμμετέχει στον προσδιορισμό των ημερομηνιών παράδοσης βάσει χρονοδιαγράμματος,
 • Συμμετέχει στο σχεδιασμό εργασιών με τα παρελκόμενα υλικά για κάθε φάση του έργου,
 • Συνεργάζεται με εσωτερικά τμήματα για την ολοκλήρωση, εφαρμογή και λειτουργία των έργων.

Τυπικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Λυκείου η Τεχνικής Σχολής,
 • Υποχρεωτικά εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία,
 • Επιθυμητή 1-3 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση,
 • Γνώση Σχεδίου,
 • Κατανόηση Αγγλικών,
 • Διαχειριστικές ικανότητες έργων και χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, το αργότερο μέχρι 31/05/2021.

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε στη διεύθυνση email: cv@liaromatis.gr ή στον αριθμό fax: 2610 647494.

Όλες οι πληροφορίες σας θα παραμείνουν αποκλειστικά εμπιστευτικές.

Πρότυπα Αρχεία Βιογραφικού