ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Η εταιρία υιοθετεί την αρχή της μη διάκρισης και της αναγνώρισης του δικαιώματος πρόσβασης κάθε ανθρώπου στην εργασία προσδοκώντας ότι θα αναδείξουν το ταλέντο τους και θα έχουν προοπτικές βελτίωσης.

Ζητάμε εργαζόμενους, οι οποίοι:

 • Είναι ικανοί να προσαρμόζονται σε ένα εναλλασσόμενο και δυναμικό περιβάλλον,
 • Υποκινούν τον εαυτό τους και τους άλλους,
 • Έχουν ενθουσιασμό για την εργασία τους,
 • Είναι δημιουργικοί και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες,
 • Δείχνουν σεβασμό και επικεντρώνονται στις ανάγκες των πελατών μας,
 • Είναι ικανοί να ενισχύουν το ομαδικό κλίμα,
 • Έχουν διαχειριστικές ικανότητες έργων, χρόνου κτλ.

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

Ηλικία έως 40 ετών, για τους μεν άνδρες εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία, Προϋπηρεσία σε αντίστοιχα καθήκοντα οργανωμένης βιομηχανικής παραγωγής και δυνατότητα εργασίας πέραν του συμβατικού.

Στόχος της εταιρείας αποτελεί η προσέλκυση ικανών ατόμων που αποδέχονται το όραμα, την κουλτούρα, τους στόχους και τις αξίες της εταιρείας.

Παρακάτω θα δείτε τις ανοιχτές θέσεις εργασίας της εταιρίας. Αναζητούμε εργαζόμενους για πλήρη απασχόληση αλλά και φοιτητές ΑΕΙ / ΑΤΕΙ για πρακτική εξάσκηση.

Παρέχουμε ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και εργασία σε ένα δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης.

 ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

REF: SUP 0819

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Αναλαμβάνει τους υπολογισμούς υλικών και αναλωσίμων και συντάσσει παραγγελίες για τα έργα μεταλλικών κατασκευών.
 • Παρακολουθεί τις απαιτήσεις των έργων μέχρι την παράδοσή τους.
 • Συνεργάζεται με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας σχεδιασμού των έργων και με τους Υπεύθυνους των Προμηθειών, Ποιοτικού Ελέγχου και Λογιστηρίου.
 • Αναφέρεται απ’ ευθείας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Τεχνικό Διευθυντή.
 • Διαμορφώνει και τηρεί αρχεία.

Τυπικά Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ σχολών Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών & Η/Υ.
 • Ευχέρεια ανάγνωσης και σύνταξης κειμένων στα αγγλικά επιπέδου Β2.
 • Κατανόηση σχεδίων.
 • Θα εκτιμηθεί επίσης η εξοικείωση με διεθνείς κανονισμούς.
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία.
 • Διαχειριστικές ικανότητες έργων και χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενες παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, το αργότερο μέχρι 31/11/19.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

REF: PRO 0819

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Συνεργάζεται με την παραγωγή δίνοντας σχέδια κοπής και επεξεργασίας.
 • Προσδιορίζει τα παρελκόμενα υλικά για κάθε φάση του έργου.
 • Προσδιορίζει ημερομηνίες παράδοσης βάσει χρονοδιαγράμματος.
 • Συμμετέχει στην ανάλυση συστημάτων και στο σχεδιασμό εργασιών.
 • Συνεργάζεται με εσωτερικά τμήματα αλλά και με εξωτερικούς συνεργάτες, πελάτες, εταιρείες για την ολοκλήρωση, εφαρμογή και λειτουργία των έργων.
 • Διαμορφώνει και τηρεί αρχεία.

Τυπικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανικών Παραγωγής ή Ανωτάτης ή Ανωτέρας Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Άνδρες έως 35 ετών με εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία.
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση Μηχανολογικών Σχεδίων, Autocad & Ms Office, Αναλωσίμων, Εξαρτημάτων και Εξοπλισμού.
 • Καλή Γνώση Αγγλικών.
 • Γνώσεις οργάνωσης βιομηχανικής παραγωγής.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, το αργότερο μέχρι 31/11/19.

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

REF: DES 0819

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Αναλαμβάνει έργα σχεδιασμού.
 • Συνεργάζεται με τους Μηχανικούς Παραγωγής αποδίδοντας σχέδια κοπής και επεξεργασίας.
 • Προσδιορίζει τα παρελκόμενα υλικά για κάθε φάση του έργου.
 • Υπολογίζει υλικά για προσφορές & παραγγελίες.
 • Προσδιορίζει ημερομηνίες παράδοσης βάσει χρονοδιαγράμματος.
 • Συμμετέχει στην ανάλυση συστημάτων και στο σχεδιασμό εργασιών.
 • Συνεργάζεται με εσωτερικά τμήματα αλλά και με εξωτερικούς συνεργάτες, πελάτες, εταιρείες για την ολοκλήρωση, εφαρμογή και λειτουργία των έργων.
 • Διαμορφώνει και τηρεί αρχεία.

Τυπικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανωτάτης ή Ανωτέρας Μηχανολόγων Μηχανικών ή Βιομηχανικού Σχεδιασμού.
 • Για τους μεν άνδρες εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία.
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
 • Άριστη γνώση Autocad ή άλλων σχεδιαστικών εφαρμογών.
 • Καλή γνώση Αγγλικών.
 • Διαχειριστικές ικανότητες έργων και χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, το αργότερο μέχρι 31/11/19.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ CNC ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

REF: CNC 0819

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Αναλαμβάνει τον χειρισμό CNC μηχανημάτων παραγωγής,
 • Συνεργάζεται με τον σχεδιασμό παραλαμβάνοντας σχέδια κοπής, διαμόρφωσης και επεξεργασίας,
 • Προσδιορίζει και προγραμματίζει την συντήρηση των χειριζόμενων μηχανημάτων,
 • Συνεργάζεται με τον Ποιοτικό έλεγχο,
 • Διαμορφώνει, τηρεί αρχεία εργασιών και ενημερώνει το φασεολόγιο,
 • Συμμετέχει στον προσδιορισμό των ημερομηνιών παράδοσης βάσει χρονοδιαγράμματος,
 • Συμμετέχει στο σχεδιασμό εργασιών με τα παρελκόμενα υλικά για κάθε φάση του έργου,
 • Συνεργάζεται με εσωτερικά τμήματα για την ολοκλήρωση, εφαρμογή και λειτουργία των έργων.

Τυπικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτερης  Σχολής (Τ.Ε.Ι) Μηχανολόγων Μηχανικών,
 • Υποχρεωτικά εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία,
 • Επιθυμητή 0-1 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση,
 • Γνώση Autocad ή άλλων σχεδιαστικών εφαρμογών,
 • Καλή γνώση Αγγλικών,
 • Διαχειριστικές ικανότητες έργων και χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, το αργότερο μέχρι 31/11/19.

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ - ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ

REF: PRO 0819

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Αναλαμβάνει τον χειρισμό συμβατικών & CNC εργαλειομηχανών,
 • Συνεργάζεται με τους Μηχανικούς Παραγωγής παραλαμβάνοντας σχέδια κοπής, διαμόρφωσης και επεξεργασίας,
 • Προσδιορίζει και προγραμματίζει την συντήρηση των χειριζόμενων μηχανημάτων,
 • Συνεργάζεται με τον Ποιοτικό έλεγχο,
 • Διαμορφώνει, τηρεί αρχεία εργασιών και ενημερώνει το φασεολόγιο,
 • Συμμετέχει στον προσδιορισμό των ημερομηνιών παράδοσης βάσει χρονοδιαγράμματος,
 • Συμμετέχει στο σχεδιασμό εργασιών με τα παρελκόμενα υλικά για κάθε φάση του έργου,
 • Συνεργάζεται με εσωτερικά τμήματα για την ολοκλήρωση, εφαρμογή και λειτουργία των έργων.

 

Τυπικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Λυκείου , Τεχνικής Σχολής ή Πτυχίο Ανώτερης  Σχολής (Τ.Ε.Ι) Μηχανολόγων Μηχανικών,
 • Υποχρεωτικά εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία,
 • Επιθυμητή 1-3 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση,
 • Γνώση Σχεδίου,
 • Γνώση Αγγλικών,
 • Διαχειριστικές ικανότητες έργων και χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, το αργότερο μέχρι 31/11/19.

ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΙ & ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ

REF: PRO/WA 0819

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Αναλαμβάνει τον χειρισμό συμβατικών εργαλείων & εξοπλισμού,
 • Συνεργάζεται με τους Μηχανικούς Παραγωγής παραλαμβάνοντας σχέδια κοπής, διαμόρφωσης και επεξεργασίας,
 • Προσδιορίζει και προγραμματίζει την συντήρηση των χειριζόμενων εργαλείων & εξοπλισμού,
 • Συνεργάζεται με τον Ποιοτικό έλεγχο,
 • Διαμορφώνει, τηρεί αρχεία εργασιών και ενημερώνει το φασεολόγιο,
 • Συμμετέχει στον προσδιορισμό των ημερομηνιών παράδοσης βάσει χρονοδιαγράμματος,
 • Συμμετέχει στο σχεδιασμό εργασιών με τα παρελκόμενα υλικά για κάθε φάση του έργου,
 • Συνεργάζεται με εσωτερικά τμήματα για την ολοκλήρωση, εφαρμογή και λειτουργία των έργων.

 

Τυπικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Λυκείου η Τεχνικής Σχολής,
 • Υποχρεωτικά εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία,
 • Επιθυμητή 1-3 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση,
 • Γνώση Σχεδίου,
 • Κατανόηση Αγγλικών,
 • Διαχειριστικές ικανότητες έργων και χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, το αργότερο μέχρι 31/11/19.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

REF: WAR 0919

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Ποσοτικός / Ποιοτικός έλεγχος παραλαβών,
 • Σήμανση αποθεμάτων και δέσμευσή τους σε έργα πελατών,
 • Συσκευασία και αποστολή μικρομηχανημάτων για επισκευή,
 • Τήρηση μητρώου εργαλείων και χρέωση χρηστών,
 • Τήρηση χαμηλού αριθμού αναλώσιμων σε stock,
 • Συνεργάζεται με εσωτερικά τμήματα της επιχείρησης (Υπεύθυνο προμηθειών, Παραγωγή, Υπεύθυνο Συντήρησης, Υπεύθυνο Ποιοτικού Ελέγχου, Υπεύθυνο Λογιστηρίου),
 • Επικοινωνεί όπου χρειάζεται με προμηθευτές,
 • Αναδιαμορφώνει και τηρεί αρχεία

Τυπικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Λυκείου ή ΙΕΚ,
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ,
 • Καλή γνώση Η/Υ & Αγγλικών ,
 • Διαχειριστικές ικανότητες έργων και χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, το αργότερο μέχρι 31/11/19.

  

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε στη διεύθυνση email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στον αριθμό fax: 2610 647494.

Όλες οι πληροφορίες σας θα παραμείνουν αποκλειστικά εμπιστευτικές.

Πρότυπα Αρχεία Βιογραφικού

  CVTemplate-EN
  CVTemplate-EL