ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Η εταιρία υιοθετεί την αρχή της μη διάκρισης και της αναγνώρισης του δικαιώματος πρόσβασης κάθε ανθρώπου στην εργασία προσδοκώντας ότι θα αναδείξουν το ταλέντο τους και θα έχουν προοπτικές βελτίωσης.

Ζητάμε εργαζόμενους, οι οποίοι:

 • Είναι ικανοί να προσαρμόζονται σε ένα εναλλασσόμενο και δυναμικό περιβάλλον,
 • Υποκινούν τον εαυτό τους και τους άλλους,
 • Έχουν ενθουσιασμό για την εργασία τους,
 • Είναι δημιουργικοί και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες,
 • Δείχνουν σεβασμό και επικεντρώνονται στις ανάγκες των πελατών μας,
 • Είναι ικανοί να ενισχύουν το ομαδικό κλίμα,
 • Έχουν διαχειριστικές ικανότητες έργων, χρόνου κτλ.

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

Ηλικία έως 40 ετών, για τους μεν άνδρες εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία, Προϋπηρεσία σε αντίστοιχα καθήκοντα οργανωμένης βιομηχανικής παραγωγής και δυνατότητα εργασίας πέραν του συμβατικού.

Στόχος της εταιρείας αποτελεί η προσέλκυση ικανών ατόμων που αποδέχονται το όραμα, την κουλτούρα, τους στόχους και τις αξίες της εταιρείας.

 

ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 

REF: DES 0419

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Αναλαμβάνει έργα σχεδιασμού
 • Συνεργάζεται με την παραγωγή δίνοντας σχέδια κοπής και επεξεργασίας.
 • Προσδιορίζει τα παρελκόμενα υλικά για κάθε φάση του έργου.
 • Υπολογίζει υλικά για παραγγελίες.
 • Προσδιορίζει ημερομηνίες παράδοσης βάσει χρονοδιαγράμματος
 • Συμμετέχει στην ανάλυση συστημάτων και στο σχεδιασμό εργασιών.
 • Συνεργάζεται με εσωτερικά τμήματα αλλά και με εξωτερικούς συνεργάτες, πελάτες, εταιρείες για την ολοκλήρωση, εφαρμογή και λειτουργία των έργων.
 • Διαμορφώνει και τηρεί αρχεία.

Τυπικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανωτάτης ή Ανωτέρας Μηχανολόγων Μηχανικών ή Βιομηχανικού Σχεδιασμού.
 • Για τους μεν άνδρες εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία.
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
 • Άριστη γνώση Autocad ή άλλων σχεδιαστικών εφαρμογών.
 • Καλή γνώση Αγγλικών.
 • Διαχειριστικές ικανότητες έργων και χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, το αργότερο μέχρι 20/5/19.

 

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

REF: STU 0419

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Αναλαμβάνει τη σύνταξη μελετών υπολογισμού και σχεδιασμού μεταλλικών κατασκευών
 • Παρακολουθεί την πορεία του έργου από την αρχική σύλληψη (μορφή φορέα, παραδοχές φορτίων, απαιτήσεις λειτουργίας και προδιαγραφών) μέχρι την υλοποίηση της μελέτης (δημιουργία υπολογιστικού προσομοιώματος, οδηγίες και παρακολούθηση σχεδίασης, λεπτομέρειες κατασκευής).
 • Συνεργάζεται με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας σχεδιασμού του έργου.
 • Αναφέρεται απ’ ευθείας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Τεχνικό Διευθυντή.
 • Διαμορφώνει και τηρεί αρχεία.

 

Τυπικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών, με ειδίκευση σε δομοστατική,
 • Θα εκτιμηθούν ιδιαιτέρως κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων στην περιοχή των μεταλλικών κατασκευών, του αντισεισμικού σχεδιασμού και ειδικών δομοστατικών θεμάτων,
 • Θα εκτιμηθεί επίσης η εξοικείωση με διεθνείς κανονισμούς σχεδιασμού, η πολύ καλή γνώση αγγλικών και ιδιαίτερα η ευχέρεια ανάγνωσης και σύνταξης τεχνικών κειμένων στα αγγλικά,
 • Γνώση μελετητικών και σχεδιαστικών προγραμμάτων,
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία,
 • Για τους μεν άνδρες εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία,
 • Διαχειριστικές ικανότητες έργων και χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, το αργότερο μέχρι 31/5/19.

 

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ - ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ

REF: PRO 0419

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Αναλαμβάνει τον χειρισμό συμβατικών & CNC εργαλειομηχανών,
 • Συνεργάζεται με τους Μηχανικούς Παραγωγής παραλαμβάνοντας σχέδια κοπής, διαμόρφωσης και επεξεργασίας,
 • Προσδιορίζει και προγραμματίζει την συντήρηση των χειριζόμενων μηχανημάτων,
 • Συνεργάζεται με τον Ποιοτικό έλεγχο,
 • Διαμορφώνει, τηρεί αρχεία εργασιών και ενημερώνει το φασεολόγιο,
 • Συμμετέχει στον προσδιορισμό των ημερομηνιών παράδοσης βάσει χρονοδιαγράμματος,
 • Συμμετέχει στο σχεδιασμό εργασιών με τα παρελκόμενα υλικά για κάθε φάση του έργου,
 • Συνεργάζεται με εσωτερικά τμήματα για την ολοκλήρωση, εφαρμογή και λειτουργία των έργων.

 

Τυπικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Λυκείου , Τεχνικής Σχολής ή Πτυχίο Ανώτερης  Σχολής (Τ.Ε.Ι) Μηχανολόγων Μηχανικών,
 • Υποχρεωτικά εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία,
 • Επιθυμητή 1-3 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση,
 • Γνώση Σχεδίου,
 • Γνώση Αγγλικών,
 • Διαχειριστικές ικανότητες έργων και χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, το αργότερο μέχρι 31/5/19.

 

ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΙ & ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ

REF: PRO/WA 0419

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Αναλαμβάνει τον χειρισμό συμβατικών εργαλείων & εξοπλισμού,
 • Συνεργάζεται με τους Μηχανικούς Παραγωγής παραλαμβάνοντας σχέδια κοπής, διαμόρφωσης και επεξεργασίας,
 • Προσδιορίζει και προγραμματίζει την συντήρηση των χειριζόμενων εργαλείων & εξοπλισμού,
 • Συνεργάζεται με τον Ποιοτικό έλεγχο,
 • Διαμορφώνει, τηρεί αρχεία εργασιών και ενημερώνει το φασεολόγιο,
 • Συμμετέχει στον προσδιορισμό των ημερομηνιών παράδοσης βάσει χρονοδιαγράμματος,
 • Συμμετέχει στο σχεδιασμό εργασιών με τα παρελκόμενα υλικά για κάθε φάση του έργου,
 • Συνεργάζεται με εσωτερικά τμήματα για την ολοκλήρωση, εφαρμογή και λειτουργία των έργων.

 

Τυπικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Λυκείου η Τεχνικής Σχολής,
 • Υποχρεωτικά εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία,
 • Επιθυμητή 1-3 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση,
 • Γνώση Σχεδίου,
 • Κατανόηση Αγγλικών,
 • Διαχειριστικές ικανότητες έργων και χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, το αργότερο μέχρι 31/5/19.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

REF: PRO 0419

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Ποσοτικός / Ποιοτικός έλεγχος παραλαβών
 • Σήμανση αποθεμάτων και δέσμευσή τους σε έργα πελατών
 • Συσκευασία και αποστολή μικρομηχανημάτων για επισκευή
 • Τήρηση μητρώου εργαλείων και χρέωση χρηστών
 • Τήρηση χαμηλού αριθμού αναλώσιμων σε stock
 • Συνεργάζεται με εσωτερικά τμήματα της επιχείρησης (Παραγωγή, Υπεύθυνο Συντήρησης, Υπεύθυνο προμηθειών, Υπεύθυνο Ποιοτικού Ελέγχου, Υπεύθυνο Λογιστηρίου)
 • Επικοινωνεί όπου χρειάζεται με προμηθευτές
 • Αναδιαμορφώνει και τηρεί αρχεία.

Τυπικά Προσόντα:

 • Πτυχίο Λυκείου ή ΙΕΚ
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Καλή γνώση Η/Υ & Αγγλικών
 • Διαχειριστικές ικανότητες έργων και χρόνου

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, το αργότερο μέχρι 31/5/19.

 

Παρακάτω θα δείτε τις ανοιχτές θέσεις εργασίας της εταιρίας. Αναζητούμε εργαζόμενους για πλήρη απασχόληση αλλά και φοιτητές ΑΕΙ / ΑΤΕΙ για πρακτική εξάσκηση.

Παρέχουμε ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και εργασία σε ένα δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης.

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε στη διεύθυνση email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στον αριθμό fax: 2610 647494.

Όλες οι πληροφορίες σας θα παραμείνουν αποκλειστικά εμπιστευτικές.

Πρότυπα Αρχεία Βιογραφικού

  CVTemplate-EN
  CVTemplate-EL