Στην νέα πλήρως Αυτοματοποιημένη Γραμμή Παραγωγής δύναται να κατασκευαστούν συγκολλητά δοκάρια οποιασδήποτε γεωμετρίας (με πρόκαμψη, κωνική, μεταβλητή, κ.α) ως ενιαία τμήματα, όπου κατασκευάζεται ανεξάρτητα το άνω – κάτω πέλμα και ο κορμός ως ενιαία τμήματα στο επιθυμητό μήκος. Κατόπιν πραγματοποιείται το μοντάρισμα και οι κατά μήκος συγκολλήσεις όπου προκύπτει η δοκός στο επιθυμητό μήκος.

Ενδεικτικά πλεονεκτήματα στις Μετωπικές Ενώσεις και κατά Μήκος Ραφές Ελασμάτων & Δοκών είναι ότι: δεν υπάρχει περιορισμός στις θέσεις των επιμέρους ραφών, δημιουργείται υψηλή διείσδυση με αυξημένο ρυθμό εναπόθεσης υλικού συγκόλλησης, ενώ επιτυγχάνονται πολύ καλές γεωμετρικές ακρίβειες με αποτέλεσμα την ποιοτικότερη παραγωγή δοκών.

 

Οι συγκολλήσεις πραγματοποιούνται με την μέθοδο του βυθιζόμενου τόξου SAW (SubMerged Arc Welding) και την ταυτόχρονη λειτουργία μιας πηγής συνεχούς ρεύματος DC και μιας πηγής εναλλασσομένου ρεύματος AC, γνωστή και ως Tandem Arc σύμφωνα με το ISO 4063. Όλες οι μηχανές Συγκόλλησης βυθιζόμενου τόξου διαθέτουν τεχνολογία διαμόρφωσης του παλμού ώστε σε κάθε συγκόλληση ανεξάρτητα να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της Διείσδυσης, του Πλάτους Ραφής καθώς επίσης του Ρυθμού Εναπόθεσης.

 

Πίνακας Α – Διαστάσεις Στοιχείων       Πίνακας Β - Τυπικές Παράμετροι Μεθόδου
Μέγιστο Ύψος Δοκού: 3.500mm   Ø4mm Σύρμα / DC +
Μέγιστο Πλάτος Δοκού: 1.500mm   600 Α
Μέγιστο Μήκος Δοκού: 40m   6,7 Κgr / Hour
Μέγιστο Πάχος Πέλματος: 100mm    
Μέγιστο Πάχος Κορμού: 50mm    

 

Για μεγαλύτερη Παραγωγικότητα

Τwin Arc2 Σύρματα από ίδια πηγή Ø1,6 ή 2 mm
ΤandemArc2 Σύρματα από διαφορετικές πήγες
1ο DC+  
2ο ΑC (η Παλμικό)  
   

Το ενσωματωμένο λογισμικό καταγράφει πληροφορίες σχετικές με την συγκόλληση και επιτρέπει την εξαγωγή στοιχείων για συμπεράσματα σχετικά με την παραγωγικότητα και την ποιότητα.

Πριν την έναρξη των Συγκολλήσεων πραγματοποιείται Πιστοποίηση της Μεθόδου Συγκόλλησης – WPQR (Welding Procedure Qualification Record). Αποτελεί την καταγραφή και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων μίας πιλοτικής συγκόλλησης, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι η χρησιμοποιούμενη διαδικασία συγκόλλησης σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ ISO 15614 μπορεί να παράγει αποδεκτές, για τον εκάστοτε κώδικα, συγκολλήσεις. Η συνολική διαδικασία γίνεται παρουσία 3ου Φορέα και περιλαμβάνει: Συγκόλληση Δοκιμίου, Μη Καταστροφικούς Ελέγχους VOT (ΕΝ ΙSO 17637), LP MT (ΕΝ ΙSO 352-1), UT (ΕΝ ΙSO 17640), & RT, καθώς επίσης Καταστροφικούς ελέγχους (Εφελκυσμό, Κάμψη, Μικρογραφία, Θραύση, Κρούση σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες & Σκληρομέτρηση). Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας συντάσσεται το αντίστοιχο έγγραφο το οποίο αποτελείται από τρία μέρη.

Οι συγκολλητοί δοκοί μορφής διπλού Τ, Μεταβλητής & Κιβωτοειδούς διατομής πληρούν στο ακέραιο όλες τις ποιοτικές απαιτήσεις που προβλέπονται στους σύγχρονους κανονισμούς σύμφωνα με το ΕΝ 1090-2.