Εκπαίδευση του Προσωπικού

Η εταιρία μας αποδεικνύοντας τη δέσμευσή μας στα υψηλότερα πρότυπα κατασκευής μεταλλικών κατασκευών, πρόσφατα επένδυσε ένα σημαντικό ποσό στην εκπαίδευση του προσωπικού.

Τα προγράμματα της εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τον διεθνώς ανεγνωρισμένο οργανισμό παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην βιομηχανία, TUV Hellas το τελευταίο τρίμηνο και επικεντρώθηκαν σε δύο σημαντικά θέματα:

Βασικές αρχές Ασφάλειας & Υγείας στην εργασία

  • Ατυχήματα- Διερεύνηση Ατυχημάτων
  • Κόστος Απωλειών
  • Κίνδυνοι για την Ασφάλεια και Υγεία
  • Μέσα ατομικής προστασίας

Ασφαλής ανύψωση και μεταφορά φορτίων

  • Κατηγοριοποίηση Ανυψωτικών Μηχανημάτων
  • Πρότυπα & Προδιαγραφές για ανυψωτικά μηχανήματα
  • Εξοπλισμός και εξαρτήματα Αρτάνης (Συρματόσχοινα, Αλυσίδες, Ναυτικά Κλειδιά, Ιμάντες, Μάπες, Αυτιά, Γάντζοι, Πολύσπαστα)
  • Μέθοδοι Ελέγχου
  • Χειρισμός – Διαδικασίες Ανύψωσης – Προφυλάξεις – Σήματα

Leave Comment